Beleidsplan

STC Beleidsplan voor de periode 2019-2022

Beleidsplan STC Schagen


Waarom schrijft de Schager Tennisclub een beleidsplan?

Het beleidsplan 2019-2022 is een vervolg op het beleidsplan 2015-2018. In dat plan werd nog uitgegaan van een groei van 650 naar 850 leden.
Ook na deze periode is er echter sprake geweest van een verdere terugloop van het aantal leden. Het huidige bestuur heeft, conform het landelijk beeld, groei niet meer als ultieme doestelling, maar richt zich meer op interventies die gericht zijn op het behoud van het huidige aantal leden nl. rond de 550.

Uiteraard realiseren wij ons hierbij dat in verband met natuurlijk verloop er ook aandacht dient te zijn voor ledenwerving. Het bestuur heeft zich bij de totstandkoming van dit beleidsplan gebogen over diverse zaken die binnen nu en een aantal jaren zich zullen voordoen binnen de vereniging. Kansen en bedreigingen zijn hiervoor in beeld gebracht.

Het bestuur heeft er bewust voor gekozen om bijgaand beleidsplan slechts op hoofdlijnen op te stellen. Dit omdat sinds een aantal jaren gewerkt wordt met zogenoemde Jaarplannen, die als voornemens aan de orde komen in de Algemene Ledenvergadering (ALV) en een afgeleide zijn van het beleidsplan.

In dezelfde ALV wordt daarnaast ook weer verantwoording afgelegd over het gerealiseerde van het voorgaande jaar. Het bestuur hoopt dat het beleidsplan de leden/commissies een handvat geeft om constructief mee te denken en werken aan een gezellige en gezonde tennisvereniging.

Het complete STC beleidsplan 2019 – 2022 kunt u downloaden als PDF.

Joop Bommer
Voorzitter STC