Bestuur en commissies


V.l.n.r: Huib Voorbraak, Nanno Mein, Ton van Roemburg, Geke Benschop, Linda Louter, Jaap Goudsmit.

Voorzitter voorzitter@stcschagen.nl

Nanno Mein

06 21 40 27 21
Secretaris secretaris@stcschagen.nl

Ton van Roemburg

06 25 32 21 35
Penningmeester penningmeester@stcschagen.nl
Jaap Goudsmit  
Voorzitter Jeugd Commissie voorzitterjc@stcschagen.nl
Vacature  
Voorzitter Technische Commissie en Competitie voorzittertc@stcschagen.nl
Huib Voorbraak 06-53260357
Voorzitter Activiteiten Commissie voorzitterac@stcschagen.nl
Geke Benschop 06-44547738
Voorzitter Kantine Commissie voorzitterkantine@stcschagen.nl
Linda Louter 06-53859069 / 0224-218701

 

Voor een overzicht op het organisatieschema van STC: klik hier

 

Taakverdeling en verantwoordelijkheden bestuur en commissies

Voorzitter
Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt samen met het bestuur het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern; Vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur.
Verantwoordelijkheden:
• Visie ontwikkeling toekomst vereniging;
• Toezicht op uitvoering en evaluatie verenigingsbeleid;
• Coördineert bestuurs- en commissiewerkzaamheden;
• Voorzitter algemene- en bijzondere ledenvergaderingen;
• Voorzitter bestuursvergadering, samen met secretaris verantwoordelijk voor agenda;
• Begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken;
• Is contactpersoon voor de sponsorcommissie;
• Functioneert als ‘vraagbaak’ voor leden binnen de vereniging;
• Bewaakt de afhandeling van klachten en aan-/en opmerkingen over de vereniging, leden, ouders en externen;
• Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid;
• Houdt voeling met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid;
• Vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen zoals de gemeente;
• Onderhoudt contacten met andere (tennis) verenigingen en andere mogelijke samenwerkingspartners.

Secretaris
Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat; Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.
Verantwoordelijkheden
• Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen;
• Neemt deel aan bestuursvergaderingen;
• Is contactpersoon vanuit bestuur voor ledenadministratie en informatie en communicatie team;
• Verzamelt de plannen voor activiteiten van de verschillende commissies en maakt de activiteitenkalender;
• Verzorgt de administratie en correspondentie (van het bestuur);
• Verzamelt centraal de notulen van overige commissies;
• Ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt;
• Is het eerste aanspreekpunt vanuit de vereniging voor externe partijen (bijvoorbeeld: KNLTB, gemeente, andere verenigingen);
• Geeft mutaties in de bestuurssamenstelling, indien van toepassing, door aan de Kamer van Koophandel.

Penningmeester
Is verantwoordelijk voor het financiële beleid; Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.
Verantwoordelijkheden
• Eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging;
• Is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies;
• Stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze;
• Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag;
• Doet in overleg met het bestuur een voorstel voor de jaarlijkse contributie en legt dat voor aan de ALV;
• Beheert bankrekeningen;
• Int de contributie;
• Int de advertentieopbrengsten;
• Int boetes binnen de vereniging;
• Betaalt de rekeningen;
• Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording hiervan;
• Beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld;
• Pleegt overleg met de kascontrole commissie;
• Maakt contractafspraken met het vrijwillig en betaald kader over financiële vergoedingen.

De Technische Commissie (TC)
De Technische Commissie houdt zich bezig met drie belangrijke pijlers binnen de Schager tennisclub, te weten tennisles, competitie en onderhoud; Daarnaast is de TC ervoor om de regels en voorschriften vanuit de KNLTB (= tennisbond) in goede banen te leiden en deze in te voeren waar dat nodig is.
Verantwoordelijkheden voorzitter TC
• Geeft leiding aan de technische commissie en zit vergaderingen TC voor;
• Coördineert het algeheel tennis technisch beleid;
• Vertegenwoordigt de TC en binnen het verenigingsbestuur;
• Levert een bijdrage aan het jaarplan;
• Bewaakt het budget;
• Coördineert de taakverdeling binnen de commissie;
• Geeft aan wie wanneer bepaalde cursussen kan/dient te volgen (VCL, VTL, trainerscursussen);
• Doet verslag van TC vergaderingen naar bestuur en geeft notulen door aan de verenigingssecretaris;
• Zorgt voor goede communicatie, o;a; ten aanzien van wensen en problemen, tussen het bestuur en de TC;

De Jeugdcommissie (JC)
Is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid; Organiseert activiteiten voor de jeugd en is actief betrokken bij de competitievormen voor de jeugd (Worldtour, Groene Competitie, reguliere competitie) en de tennislessen voor junioren.
Verantwoordelijkheden voorzitter JC
• Geeft leiding aan de jeugdcommissie en zit vergaderingen voor;
• Coördineert en evalueert het algehele jeugdbeleid;
• Vertegenwoordigt de JC en Summerbreakcommissie binnen het verenigingsbestuur
• Eindverantwoordelijk voor Summerbreak Open Jeugdtoernooi
• Levert een bijdrage aan het jaarplan;
• Bewaakt het budget;
• Coördineert de taakverdeling binnen de commissie;
• Draagt zorg voor de uitvoering van de jeugdactiviteiten;
• Houdt contact met trainer/tennischool met betrekking tot de tennislessen voor junioren
• Onderhoudt contact met ouders, voor zover mogelijk en stimuleert hun betrokkenheid;
• Communiceert en promoot (KNLTB) jeugdactiviteiten
• Doet verslag van JC vergaderingen naar het bestuur en geeft notulen door aan de verenigingssecretaris;
• Zorgt voor goede communicatie, o;a; ten aanzien van wensen en problemen, tussen het bestuur en de JC;

De Kantinecommissie (KC)
Verantwoordelijk voor het kantinebeleid.
Verantwoordelijkheden voorzitter KC
• Geeft leiding aan de kantinecommissie en zit vergaderingen KC voor;
• Coördineert en evalueert het algehele barbeleid;
• Vertegenwoordigt de KC binnen het verenigingsbestuur;
• Levert een bijdrage aan het jaarplan;
• Bewaakt het budget;
• Coördineert de taakverdeling binnen de commissie;
• Draagt zorg voor de naleving van de wet- en regelgeving m;b;t; de bar en exploitatie;
• Is verantwoordelijk voor de inrichting van de bar;
• Is verantwoordelijk voor de invulling van de bardiensten;
• Is verantwoordelijk voor het in- en verkoopbeleid;
• Is verantwoordelijk voor het prijsbeleid;
• Draagt zorg voor de uitvoering van de baractiviteiten;
• Geeft de schoonmaakster aan wat gedaan moet worden en heeft jaarlijks een evaluatiegesprek met haar;
• Communiceert en promoot (KNLTB) cursussen en thema-avonden binnen de vereniging;
• Doet verslag van KC vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de verenigingssecretaris;
• Zorgt voor goede communicatie, o;a; ten aanzien van wensen en problemen, tussen het bestuur en de KC.

De Activiteitencommissie (AC)
Is verantwoordelijk voor activiteiten voor senioren met als doel de vereniging aantrekkelijk te maken en te houden voor zowel nieuwe als bestaande leden; Verantwoordelijkheden voorzitter AC
• Geeft leiding aan de Activiteitencommissie en zit vergaderingen AC voor;
• Is eindverantwoordelijk voor het open toernooi van STC (Komtie toernooi);
• Coördineert tussen verschillende betrokken commissies rondom evenementen en zorgt voor goede communicatie met het bestuur en met overige commissies zoals bijvoorbeeld met de KC, TC en JC;
• Vertegenwoordigt de Activiteitencommissie en Komtiecommissie bij het verenigingsbestuur;
• Levert een bijdrage aan het jaarplan;
• Bewaakt het budget;
• Coördineert de taakverdeling binnen de commissie
• Stuurt de organisatie van activiteiten aan die binnen de commissie of het bestuur geformuleerd worden;
• Doet verslag van vergaderingen en activiteiten naar het bestuur en geeft de notulen door aan de verenigingssecretaris;
• Zorgt voor goede communicatie, o;a; ten aanzien van wensen en problemen, tussen het bestuur en de AC.

Commissies die niet direct in het bestuur vertegenwoordigd zijn:

Sponsorcommissie:
Verantwoordelijk voor sponsorbeleid en de praktische uitvoering daarvan;
De sponsorcommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter en is via deze vertegenwoordigd in het bestuur. Contact verloopt via de voorzitter.

Ledenadministratie
Verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van de leden, zowel op verenigingsniveau als bij de KNLTB.
De ledenadministratie valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris en is via deze vertegenwoordigd in het bestuur. Contact en informatie verloopt via de secretaris.
• Geeft mutaties van leden of verenigingsgegevens door aan de KNLTB;
• Eerste aanspreekpunt voor (potentiële) nieuwe leden;
• Vraagt tennispasjes aan en laat leden weten waar deze opgehaald kunnen worden;
• Stuurt welkomstbrochure;
• Zorgt, in samenwerking met de penningmeester, voor facturatie.

Informatie en communicatieteam
Verantwoordelijk voor de informatie naar de leden en het goed functioneren van de digitale functies binnen de vereniging, zoals website, afhangbord, nieuwsbrief. Het informatie en communicatieteam valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris en is via de secretaris vertegenwoordigd in het bestuur; Contact en informatie verloopt via de secretaris.

Schoonmaakcommissie
Verantwoordelijk voor ‘extra’ schoonmaakklussen als ‘grote’ schoonmaak na het zomerseizoen en start competitieseizoen.
De schoonmaakcommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter KC en is door deze vertegenwoordigd in het bestuur. Contact en informatie verloopt via de voorzitter KC.